Afferadors

Afferadors : Arqueador ?
-1308: Ordenanzas suntuarias de Perpiñan, "Item que neguna dona no gaus portar en manteyl afiblals d'aur, ni d'argent, ni taixels, ni cadenes d'aur, ni encara d'argent qui pesen oltre XII onses. E part ayso, pugen portar per lo payl del manteyl d'enant, argent blanch o daurat, plan o enbotit; e que en los taxels no aja perles, ni peres precioses, ni ermants, que costasen mes que si eren d'argent, e que les cadenes no ajen mes de III cames blanches, unisses e triades una de altra; exceptatz los botons e'ls taxels, e'ls afferadors, que pugen esser daurats; e puschen portar altres ornaments que costassen meyns que aquest". (ALART, Docts. Rousillon, 169)

Tipo: Oficios

Referencias documentales de «Afferadors»

Fichas de la voz «Afferadors», extraídas del archivo del profesor Gual