Greix

Greix , véase voz sebo,seu: Cast. "sebo" utilizado para elaboración de velas y jabón, además de su consumo para alimentación.

-1303: Ordenanza de carnes Perpiñán, "Item que negún masaler no gaus vendre sagi, ni entrevesí, ni negún greix, sino al pes e a la libra carnissera qui establida es". (ALART, Docts. Roussillon, 152) Miguel Gual
-S. XIV: "Sosentgua a conills, ho a lebres... e a moltó, ho ha vedell, ho ha cabrit, ho ha perdius... e sien sosenguades en grex de carn salada, ho de oli, ho de satje; e puys pren ceba gros tallada, e sosenguada ab juyvert...e vinagre, e pa torrat... en greix de porch mesclat ab oli fresch...e aço sosenguat ages ceba redoma gros... e mit ho en la olla o en una casola..." ... para hacer "salsa a tota carn"..." pren cebes e juyveert tallat, e quant les cebes aurán una peça cuyt, mit hi salsa, e bulla un poch, e lévalo del foch, mit hi ous debetutç los vermells... e pots hi metra pa torrat mullat en vinagre". (OSSET, Libro cocina, 166,167,168)
-S. XV: "Primerament pendreu sanch de dragó, e rasina, e ensens, e mastech, e ceranoua, e oly, e pegunta fregua e de la altra pegunta, e such de forn e greix de cabró; e preneu'ho tot ensemps e meteu'ho tot en una olla; e com será tot desfet, haiats un bastó ab stopa; e prenets d'aço de la olla e untats'lon be; e puix haiats borra e metetsli'n damunt...". (GASTARETTI, Un trat. di mascalcia, 315) Miguel Gual
-1525: En las Ordinacion muncipal d'Alguer aparece un capítulo (LXXVIII) dedicado a ellos ... "Item que tot assaunador de cuyram qui be y lealment aja de assaunar aquell, ab greix de porch, o de truja segons, quant sera mester, e si sera cars, que fos anyada que no y agues graixa de porchs, que no pogues assaunar dit cuyram, en tal cars puga lo dit assaunador assaunar ab altre greix demandant lissencia al dit mostassaph, ab consentiment dels consellers, fen lo contrari del sobre, totes les dites coses pagarade pena tres liures al dit mostassaph." (CARIA, Ordinacions, 67)

Tipo: Alimentos

Referencias documentales de «Greix»

Fichas de la voz «Greix», extraídas del archivo del profesor Gual

Fichas de la voz «Greix», Fundación J. March

Fichas elaboradas por el equipo de investigación de la Beca de la Fundación Juan March y cuyo autor aparece en su parte inferior"