Greal

Greal , greallet, gradaletes
-1274: "Otrosi mandamos que las dornas e los cestos e la escudiellas e greales e morteros e la otra madera para fazer lauor". (RUIZ DE LA PEÑA, El comercio ovetense, 372) Miguel Gual
-1350: En el libre de les viandes de la canonica de Tortosa figura: “Item als dies desusdits de la septuagèssima deuen donar per cascun jorn als que tenen convent peix frit ab espinachs y ab pebre mòlt sobre els espinachs, e part allà deuen posar un greal de pebre mòlt a la taula dels canonges e que·n prenguen tots los canonges si·n volen exceptats los dits dies dels divendres y dels dijunis generals”. (ALANYA, Carta Cibariorum, 476) José M. Gual
-1356: "XII gradaletes d'argent". (SERRANO SANZ, Inventarios aragoneses, IV, 209) Miguel Gual
-1423: En el inventario de bienes de Ferrer de Gualbes se pesa “l’ARGENT”: “Item un greallet e un seler e una mllera d'argent trancat, qui pesa tot VII onzes e X argenços” (GARCIA PANADES, Bienes Ferrer Gualbes, 191) José M. Gual

Tipo: Ajuar domestico

Referencias documentales de «Greal»

Fichas de la voz «Greal», extraídas del archivo del profesor Gual