Giny

Giny , ginys, gins, trebuchs: Máquina de guerra, Castellano ingenio, máquina. Giny es el nombre genérico que reciben los "ingenios" de guerra, parecidos a los "trebuch" y las "cabritas". El trebuco era una máquina de guerra de contrapeso fijo que al bajar hacía catapultar a una viga que al tener una cuerda en la punta a modo de honda, multiplicaba el alcance y potencia. Su diferencia esa su doble contrapeso, por uno sólo del giny. Sus partes eran el contrapeso, el canal de propulsión del proyectil, el torno para tensar, las sogas, etc. La documentación cita los tipos fonevol, brigola y manganell de dues caixes. "Un aspecto muy interesante y curioso ofrecido por los documentos analizados es la distinción de las máquinas de guerra mediante marcas o símbolos y algún nombre (“del Zorzo”). Dichas marcas podrían ser distintivos de autor o procedencia o simplemente servir para diferenciar e individualizar cada ingenio.". (CANTOS, Los castillos mayor y real, 149)
-1302: "Item, (infra) predictum mensem julii, reebi les quantitats deius escrites per ma d'en Berenguer Fullit, procurador meu en Barchinona per la raho qui's segueix. Primerament, reebi 189 solidos barchinonenses, 4 denarios, et ob. per ma del dit en Berenguer Fullit, los quals ell dix aver hauts d'en Gº. ça Bastida per preu de 3 moles de fil de canem, qui eren sobrades de la exarcia dels ginys. los cuals lo SR havia fetes dressar el setge de Muntfalco, el mes de Març prop passat, el qual fil pera 7 quintars e 47 libras e mige, a/r de 26 s. lo quintar, abatuda tara, e encara 4 solidos. 5 denarios e mige per cisa, per pes e per corredures". (GONZALEZ HURTEBISE, Libros tesoreria, 10) (M.D. Mateu)
-1371: En un inventario del castillo de Calatayud figura, mayor "Ítem, Iª tina e Iª bóta ab lurs cercles. Ítem, Iª soga gran e Iª fonda de giny noves de cànem. Ítem, Iª altra tina ab sos cercles. Ítem, I tinell que no havia compliment de cercles.", (CANTOS, Los castillos mayor y real de Calatayud, 159)
-1371: En un inventario del castillo de Calatayud figura, mayor "Ítem, I giny del escut blanch del qual fallen los claus capdals o ferres e la perxa que fa encara acabar e encara hi fallen les coses siguents. És a saber, la canal e XXX mederos del torns e tots lo ferres menuts e los parales e les sogues o cordes e lo pestell de la caxa. Ítem, I altre giny de la vanera de Sentiago, del qual fallen tots los ferres menuts e les sogues, e de tot l’als hi ha compliment. Ítem, I altre giny xiquet qui estava dins la vila de Calataiud com estava assetjada, en lo qual ha senyal de creu e és complit e aparellat de tirar exceptat que·n fallen les sogues o cordes e los ferres menuts.", (CANTOS, Los castillos mayor y real de Calatayud, 159)
-1371: En un inventario del castillo mayor de Calatayud figura, "Ítem, I trebuch qui fo portat de Villaroya, lo qual és complit exceptat que·n fallen les sogues o cordes e X maderos de la caxa e los ferres menuts. Ítem, I altre trebuch qui·s anomena del Zorzo, del qual fallen les coses siguents. És a saber, lo peu e I ferre on estan les caxes e X maderos de les caxes e tots los ferres menuts e les sogues e cordes e lo torn ab tot son pertret, e allò matex fall de tots los dits ginys e trebuchs, e encara totes les taules de les caxes e clavilles e maços que han mester tots los ginys, e aximatex hi fallen III peses de pesar les pedres e les canals dels dits trebuchs. Ítem, II carros per portar los ginys, e lo I és guarnit e en l’altre no són sinó les rodes. Ítem, IIII cubas o bótes, la Iª ab VII cercles, l’altra ab X cercles, l’altra ab IX, l’altra ab VIII cercles, ab tots lurs furniments de portes o cadiretes e serons en que estan.", (CANTOS, Los castillos mayor y real de Calatayud,159)
-1371: En un inventario del castillo Real de Calatayud figura, "Ítem, un trebuch de las senyales de III colpes e Iª deffra de carpenteria, e fall d’aquest trebuch tot lo pertret del torn; encara fall del dit trebuch les sogues o cordes e los ferres on estan les caxes; encara fallen del dit trebuch V mederos de les caxes e totes les sogues o cordes que y són necessàries, e tot l’als hi és. Ítem, I giny qui ha senyal de Iª estela, del qual giny fallen los ferres capdals e les sogues o cordes que y són mester e les clavilles e los altres claus menuts, e encara les taules de la caxa, e tot l’als hi és. Ítem, I altre giny qui ha per senyal III colps de I escopro e a la altra part ha per senyal de clau de ballesta e Iª O, en lo mig del qual giny fall ço qui·s seguex. Ço és, abdosos los ferres capdals e tots los altres ferres, clavilles e claus menuts e totes les sogues e cordes que y són necessàries e totes les taules de la caxa del dit giny que y són necessàries. Ítem, I altre giny en que ha I escut e en lo mig Iª vanera de Sent Jacme, del qual giny fallen les coses siguents. Ço és, lo ferre de la caxa e tots los altres ferres menuts e totes les sogues tachado: e ferres o cordes que y són necessàries e totes les taules que són mester a la caxa, e tot l’als hi és. Ítem, I altre giny qui ha per senyal I escut e I lop en mig del dit escut, del qual giny fallen les clavilles e tots los altes ferres menuts e totes les cordes que ha mester e totes les taules de la caxa. Ítem, I altre giny que ha per senyal I pinya, del qual giny fallen tots los claus menuts e totes les taules de la caxa e totes les clavilles de cordes necessàries al dit giny, e tot l’als hi es. Ítem, I altre giny en lo qual ha I escut e en lo mig del escut ha I senyal de ala, lo qual giny està per aplanar e reyatar, del qual giny fallen totes les clavilles e tots los claus menuts e totes les cordes a aquell necessàries e totes les taules de la caxa, e tot l’als hi és., (CANTOS, Los castillos mayor y real de Calatayud,160)
-1371: En un inventario del castillo Real de Calatayud figura, "Ítem, VI escales dobles. Ítem, VI taules qui estan fermades e clavades per guarda e salvament dels dits ginys e trebuchs. Ítem, XII bigas que són necessàries als dits ginys com se bastexen.", (CANTOS, Los castillos mayor y real de Calatayud,159)
-1432: "no gos tirar als murs ne torres del Temple pedres ne rotrols, ab balestes ne archs, trompa ne matrassos, ne ab mans ne ab bassege o altre qualsevol giny o manera". (PONS, Mostassaf, 297) Alvaro Santamaría
-1459: En el inventario de Anthonius Puig, verger, custodio del concejo de Gerona , "item una roda de fust de giny ab son gorniment ço es dues saues e fusell de ferro de pes de dos quintars.". (BATLLE, Inventarios municipales, 183)
-1484: En el inventario de Franciscum Boet, verger, custodio del material del concejo de Gerona , "item II fones de giny gornides de cuyro." (BATLLE, Inventarios mun. gerundenses, 188)

Adjunrtamos aqui las referencias documentales que aporta el Dic. Catvalbal:
"Ne combatre ab gins, ab fenèuol, gosza ne gata, Usatges trad. segle XIII (Anuari IEC, i, 297). E miràuem los genys con tirauen, Jaume I, Cròn. 73. Que uejam en qual loch posarem los genys, ibid. 193. Mentre fèyem appareylar los geyns, ibid. 461. Un rey tenia assetjat un castell al qual fehia trer molts de ginys, e en aquel castell hauia un giny qui treya a la host del rey, Llull Felix, pt. iv, c. 5. Foren ordenats quatre gins ho brigoles de dues caixes, Pere IV, Cròn. 343. Serà aterrat per pedra de giny, Genebreda Cons. 33. Axí com venia la pedra del geny que tenie assetjada la ciutat, Quar. 1413, pàg. 92. Ab un giny lo volia lançar perque isqués a recebir los embaxadors, Tirant, c. 14."

Tipo: Instrumento de guerra

Referencias documentales de «Giny»

Fichas de la voz «Giny», extraídas del archivo del profesor Gual