Garb

Garb ,garbes
-1168: Concesión de derechos feudales en la parroquia de Custoja, en Vallespir, por el abad de Arlés, en favor de Bertrand de Buada. "et decimum de mil e de ciuada ... et habeas X sest(ers) de segle currentes ... et duos sest(ers) de frumento rases ... et I migeram de ciuada ad mansuram Petralatem pro albergua, et I sest(er) current de ciuada, et I porç de trescol ..." ... "et IIII garbes de ciuada..." ... "et II panes de segle ..." ... "et I seter ras de ciuado". (ALART, Docts. Rousillon, 29)
-1459: En el "consell de consellers" se trata de los ganados lanares y cabríos, que entran en las tierras "on hia blats segats, que stiguen en garbes o sellars o cavallons.." (A.M. Alcira, vol. 93, fol. 61 v)
-1459: "que com cascun anys les gents, axi del terme de la dita vila com stranyes, segant-se los blats e aquells regats stans en los camps o se son collits en garbes, sellars lo cavallons, entren dins los dits camps per spigolar e pleguar les spigues dels dits blats, e sots color de pendre les que van per lo sol de terra e lexades per segar, acostumen e han acostumat pendre del forment que seguen los seguadors, hoc encara de les dits garbes o sellar o cavallons ,,, " (A.M. Alcira, vol. 93, fol. 61 v-62 r) y en el consejo del 4 junio se acuerda condenar a los "spigoladors e spigoladores" a 5 sueldos de multa, si "spigalan" sin permiso del dueño. (64 r y v)
-1499: "Item una post de plegar lo blat de la era" ... "Item dues semugues de dur les garbes de blat". (Inventario de bienes de un labrador de Almenar. (FARAUDO, Casa catalana, 133)

Tipo: Medida

Referencias documentales de «Garb»

Fichas de la voz «Garb», extraídas del archivo del profesor Gual