Agut

Agut : Clavo pequeño utilizado en la construcción de barcos y corazas. Véase esa voz en DCVB. (doc. 1320). He aquí dos testimonios mallorquines de 1385 (publ. Pascual, Partidas nave mallorquina, p. 299), 50 “aguts de mig cayrat, a ops de clavar” y otros 50 aguts de tarts, para lo mismo, cuestan 3 y 2 sueldos, respectivamente.

-1238: "borgnou W. de campfranch Petrus don xicoth W. agut Adam bolser Dominicus de bonet Fortifacius" (CORDE, voz cit. ANONIMO, Libro de la cadena Jaca)
-1320: "e miga d'aguts que féu, en què hom penja los dits escuts" (DCVB, voz cit.)
-1331: "Ha en la ferrera aguts en mig cayrat en una coffa" (CAPMANY, Memorias, II, p. 431)
-1390: Entre los pagos a "ferrers" de la obra de la Catedral de Barcelona figura, "Dissapte, a XI de octobre, pagué a·n Çabater, ferrer qui està al Regumir, per XVI lliures de aguts, a rahó de IX diners la lliura: XII sòlidos" ... "Ítem, pagué per V lliuras de aguts de pes, a V sòlidos IX diners la lliura: III sòlidos, IX diners Ítem, li pagué per aguts de mig cayrat: II sòlidos II diners; e per XVIII lliures de aguts de pes, a V sòlidos IX diners la lliura, munten: XII sòlidos, VIII diners". (AMENOS, L'activitat dsels ferrers, 80, 81, doc. 1)
-1398: "Que se acostumbraron en los tiempos pasados fasta agut, o qualquier o qualesquier que contra ello fuere" (CORDE, voz cit. ANONIMO, Bando Laredo)
-1406: "Item, per c. aguts de plomada a raho de ij s. lo centenar...ij s." (FARAUDO, voz "agut")
-1427: En el inventario de bienes de un ferrer de Barcelona figura, "Ítem, un altre cabaç d’espart, hon ha alguns aguts veys, de ferre.". (AMENOS, L'ofici de ferrer, 201)
@Miguel Gual y Alvaro Santamaria

Tipo: Ajuar domestico