Grazelles

Grazelles
-1503: En el inventario de Joan Fuster, doncell, figura en la cocina , "Item unes grazelles e huns levadors de olla.". (BARCELO, Els bens de Jon Fuster, 184)

Tipo: Ajuar domestico