Habotus

Habotus , v. avotus: Medida frumentaria.

Tipo: Medida