Ast

Ast , asts, astz, véase asta: "Tija, llanso, pica, pal de pica o llança (DCELC), en especial como pincho para asar.
-Véase DCELC, amplia documentación en v. "ast" (1ª Doc. 1243). Como dice Gual en Voc. Com. Medieval, "Voz bien estudiada y documentada, por lo que prescindimos de las muchas citas que tenemos recogidas".
-1243: "3 ferres ignis et 1 caput-folcarium ... et 4 asts ferri" (ALART, Docts. Roussillon, v. "foguer")
-1288: Lezda de Puigcerda et de la vall de Querol, "Item tota carrega d'astz, de glavis, o de lançes, o de dartz, IIII.d."(ALART, Doct. Roussillon, 507)
-1348: En un inventario de Mateo Vila, apotecario mallorquín, aparece "Item, inveni in coquina dicte habitationes unam sartaginem sive paella et unum veru sive ast de ferro.". (ALOMAR, Dos inventaris, p. 88)
-1350: En el libre de les viandes de la canonica de Tortosa figura: “Item en la festa de la Dedicació moltó e bou e cabrit en ast ab juyvert. Item gallines e cunills ab carn salada. Item, part la ració, si dóna pernes de carnsalada e ració de formatge al donar e reoles.”. (ALANYA, Carta Cibariorum, 469)
-1423: En el inventario de bienes de Ferrer de Gualbes se relacionan en la “Cuyna”: “Item dos asts de ferro, la I gran, l'altre poch”. (GARCIA PANADES, Bienes Ferrer Gualbes, 175)
-1423: En el inventario de bienes de Ferrer de Gualbes se relacionan en la “Cuyna”: “Item un capferro en que manar I'ast”. (GARCIA PANADES, Bienes Ferrer Gualbes, 175)
1456: En un inventario de bienes se refleja en la cocina, “Item dos forroys de ferro. Item tres asts de ferro” ... “Item un ast de ferro doble". (RODRIGUEZ RISQUETE, Vida Pere Torroella, XXVII)

Tipo: Ajuar domestico

Referencias documentales de «Ast»

Fichas de la voz «Ast», extraídas del archivo del profesor Gual