Gumenes

Gumenes
-1383: "E pensats sia vosaltres plau que la obra despart que par a vosaltres cosa menys preada, empero que faria hom en aquesta ferra, o en algunes altres sens gumenes, cordes, trenelles, cabaços, astores, spartenyes, certes sofferir nia hom gran afany y fretura, e encara en mar son molt necessaries les dites gumenes despart quisfan en aquesta terra" (EXIMENIS, Regiment de la cosa p., ed. N. Class., 33)

Tipo: Ajuar domestico