Ous

Ous, v. huevos
-1275: El baile de Perpiñan prohibe a los revendedores y regateros comprar "perdius, ni anetz, ni folges, ni todos, no saxels, ni altra volateria, ni conils, ni lebres, ni salveines, ni ous, ni formages, ni notz, ni avelanes, ni altres causes" (ALART, Docts. Roussillon, 66) José M. Gual.
-c1283-84: "Item de XV mases de Pardines de cascu II ous de forestage.". (RUSSELL-GEBBETT, Mediaeval catalan, 120.121) M. D. Mateu.
-S. XIV: "Sosentgua a conills, ho a lebres... e a moltó, ho ha vedell, ho ha cabrit, ho ha perdius... e sien sosenguades en grex de carn salada, ho de oli, ho de satje; e puys pren ceba gros tallada, e sosenguada ab juyvert...e vinagre, e pa torrat... en greix de porch mesclat ab oli fresch...e aço sosenguat ages ceba redoma gros... e mit ho en la olla o en una casola..." ... para hacer "salsa a tota carn"..." pren cebes e juyveert tallat, e quant les cebes aurán una peça cuyt, mit hi salsa, e bulla un poch, e lévalo del foch, mit hi ous debetutç los vermells... e pots hi metra pa torrat mullat en vinagre". (OSSET, Libro cocina, 166,167,168) Miguel Gual.
-1331: "E si festa doble ve en disapte, dona hom lo formatge desus dit, e donals hom XV ous a tots comunament ... si es en temps que donen flahons no han sino X ous, que'ls V ous van ab los flahons; o si no, donals hom los dits V ous ab sopes e ab sebes. E si es festa mige, han XIII ous e donals hom V ous per flaho ab les dites sopes e cebes; e si hi ve festa de IX lisons, hanna X ous e donals hom los V ous per flahó e ab sopes e ab cebes, axi com damunt es dit" (SERRA VILARO, Llibre del coc, f. V v.) (El día de San Pedro tiene un texto similar) Miguel Gual.
-1331: "Item a dissapte deuen dinar ous e formages, ço es a saber a cascún canonge, e cascún capellá, e a cascún racioner. Iª libre de taula de formage fresch, o IX unçes de sech, de les unçes antigues en que hauia XIIII unçes e mige en la libre de Tarragona o de Barchinona, de taula. Item deuen hauer cascun V ous. (SERRA VILARO, Llibre del coc, f. V r.) Miguel Gual
-1350: En el libre de les viandes de la canonica de Tortosa figura: “Item el dimecres de dos ous.”. (ALANYA, Carta Cibariorum, 471) José M. Gual.
-1385: "Compri ... cc. ous a raho de un diner la pessa, XVI sous VIII ds.". (PASCUAL, Partidas nave mallorquina, 300) Alvaro Santamaría
-1448: "algun hom ne alguna persona no gos comprar dins lo terme de la ciutat, ne fer comprar, gallines ne polls, ne ous, ne caça, ne formatges per revendre...". (PONS, Mostassaf, 20) Alvaro Santamaría
-1448: "Que tota peersona qui vena ous, que dega donar dos ous per dos diners, e no menys" ... "algun revenedor ne revenedora, ni altra persona qui compra per revendre, no deia tenir ous, ne perdius, ne conills, ne coloms novells, ne alguna altra caça en casa, ne en altres llochs amagats" ... "que tota persona, qui vena ous afollats, que no sien bons a menjar, com los compradors los hauran comprats, que'ls deia cambiar e retre ço que costaran e que los ous sien trencats e gigats". (PONS, Mostassaf, 21) Alvaro Santamaría


Tipo: Alimentos

Fichas de la voz «Ous», Fundación J. March

Fichas elaboradas por el equipo de investigación de la Beca de la Fundación Juan March y cuyo autor aparece en su parte inferior"