Axanch

Axanch, sous de
-S. XVI: "Determinaren que attes que a la carniceria no es troba lo que convé, a profit i utilitat de la universitat, considerant per los Jurats son ... per ésser escomesos de alguna persona que donant-li axanch de tres ducats i dira vuitanta sinch lliures barceloneses, i axxi volen i tots concordes a una veu determinen que sien donats tres docats valents tres lliures dotze sous de axanch a n'aquella persona que dira vuitanta sinch lliures en dita carniceria i que traent lo que dira de les dites vuitanta sinch lliuren, li sien donats dits tres ducats i no traent lo de dira dots tres ducats sien relevats de dites vuitanta sinch lliures" (MATEU, Ordinacions de la Universitat, 211) (M.D. Mateu)

Tipo: Moneda

Fichas de la voz «Axanch», Fundación J. March

Fichas elaboradas por el equipo de investigación de la Beca de la Fundación Juan March y cuyo autor aparece en su parte inferior"