Rayola

Rayola ,raioles, rajoles .- Cast. "ladrillo". Véase también las voces: adriello , rajola y teja
Documentado en catalán desde 1275 vid. DCVB., voz "rajola".
-1284: Ordenanzas de Perpiñán. "Ordonament dels forns teulers, so es a saber en qual manera deuen coyre e fer los cayros e'ls teules". (ALART, Docts. Roussillon, 70-72), trabajo de mujeres y hombres: "Primeramente adornareu los cassols de Perpenyá, que tot hom e tota femma qui obra de mester de teularia... p. 70; "Item que negú obrer o obran que fassa cayros, no gaus trer brach del motle ab ma, sino ab regla, e que'n pas la dita regla III vegades a bans que'l cayró sia treyt del motle... p. 70; Prohibe mezclar , tras ser cocida, la "obra prima ab obra grossa" ... p. 70; En cada hornada no podrán moler más de 10 capas de labrillos y 2 de tejas, o bien sólo 15 capas de labrillos, sin tejas ... p. 70. ... "Item que negú teuler ni teulera no gaus metre violes ni rajoles a neguna jornada ..(p. 70) ... "Item que negú teuler o teulera no gaus desenfornar cayros ni teules, de IIII dies ni de IIII nuyts, pus agen tolt foc al forn" (p. 70-71) ... "Item que toto hom e tota femna, qui obre del mester de teuleria, dega obrar e sia tengut obrar totz los cayros, e teules, e violes e rajoles que fará, de bona argila e ben sadonada, e que sia la obra ben cuyta.. (p. 71). La obra que no se adapte a las medidas a molde de la corte, será destruída. "Item que cascú teuler o teulera aya tener a cascú fasedor de cayros, I brageiador, lo qual bragegador no ause per altra fasena sino brageiar" (p. 71) ... "Item que cascú teuler o teulera aja a tener lo motle dels cayros ferrat, per so que'el dit motle no's pusqua mermar" (p. 71). Prohibido poner otra obra tierra que "argila pura, exceptatr el motle arena prima per levar". (p. 71) y prohibido obras desde todos los Santos a Carnaval.
-1284: "Item que negú teuler ni teulera no gaus metre violes ni rajoles a neguna fornada" (ALART, Docts. Roussillon, 70)
-1309: "per 230 rayoles que compren a 5 sous lo centenar" (AGUILO, Castell Almudayna, p. 269)
-1387: Se hacen obras en "lo forn de les teules e rajoles" de Alfahuir (Valencia). (CAMARENA, Col. Docts. Gandía, doc. VII, 7)
-1482: "Cascun pusque francament e liure fer en sos patis, e en sos camps, e en ses possessions, olles, canters, teules, raioles, e toda altra obra de terra; e vidre e redomes, copes e tota altra obra de vidre" (FURS de Valencia, ed. principe 1482, f. 83r, rubr.De leuda, fueros de Jaime I)
@ A. Malpica./font>

Tipo: Productos comerciales