Viratons

Viratons, virato : Tipo de saeta adaptada para la ballesta, muy afilada.
-1260-70: "Item que tot mariner o ballester de nau o de leny o daltre vexell qui prenga loguer de uau, sia tengut de metre armes, ço es a saber bones cuyraces gorgera e capell de ferre, spasa e coltell e bones dues ballestes e vn crochre cc passadors o viratons. (VLLS, Llibre del Consolat del mar, 104)
-1331: 17 cajas de "viratons" et de pues en que hay 7.520 "entre viratons e pues" (Inventario de una nave (CAPMANY, Memorias marina, II, doc. 128, 194)
-1334-1342: En un barco que va de Barcelona a Alejandría se embarcan 200 viratons, que costaron 3 libras, 19 ss y 6 dineros (MADURELL, Compañias trecentistas, 490)
-1371: En un inventario del castillo de Calatayud figura, mayor "Ítem, LXXIIII caxes de viratons genoveschs molt bons. E en cascuna caxa ne havia D, que munten los dits viratons a XXXVI mille viratons. Ítem, XXXVII costals de caxes de viratons qui no eren tan bons com los dessús dits, e havia en cascun costal IIII caxes e en cascuna caxa CC viratons, e són CXLVIII caxes qui fan XXVIII mille DC viratons. Ítem, XLVI caxas de viratons e en cascuna caxa havia D viratons, perquè eren XXIII mille viratons. Ítem, III caxes grans de viratons e en cascuna caxa havia MCCC viratons, perquè eren III mille DCCCC viratons. E axí són en summa totes les dites caxes de viratons CCLXX caxes. E munten en summa tots los dits viratons XCII mille D viratons.", (CANTOS, Los castillos mayor y real de Calatayud, 159)
-1451: "cincuenta cuyraçes de ome ballester de peu e çent çervelledes de ballestes, sis bombardes que tire cascuna pedra de miga arova que sien fi nes e dos quintats de polvora sirva para bombardes e vint colobrins grans viratons dalmatzen e dos caxes de viratons
de punta fort." (VERDU, Població i defensa Elx, 254)
-1358: Nota de la entrega por parte de Pedro Dez-Vall a Blasco Aznárez de
Borau de un lote de armas compuesto de cincuenta ballestas de estribo, cien paveses, cinco mil virotes, “viratons”, y veinte cloques,
“crocs”, para el aprovisionamiento de la Aljafería."(MADURELL, La Aljaferia, doc. 19)
-1459: "Primo vint caxons plens de viratons. item dos covens dalochs plens de viratons."..."item sinch garbas de scalaborns de fust per viratons e deius lo bastiment una gran quantitat" ..."item nou caxons plens de viratons."..."item una caxa ab viratons e una aluda plena de pólvora de bombarda" ..."item daltra part vint e tres caxons plens de viratons." ... "item sinch garbas de scalaborns de fust per viratons e deius lo bastiment una gran quantitat ... item nou caxons plens de viratons" ... "item una caxa ab viratons e una aluda plena de pólvora de bombarda.· ((Inventario municipal, BATLLE, Inventarios, 182, 184)
-1484: "item XI caxons de viratons o passadors, item III 0 iiii milers de scalaborn de viratons.". (Inventario municipal, BATLLE, Inventarios, 189)
-S. XV: "Digues: quan los cavallers entren en lo camp de la batalla, ¿què·ls poden noure los viratons que donen sobre l’arnés? No res. E si algú de aquells cavallers girave la squena al colp que li donassen los viratons, e que no entràs en la batalla, tal cavaller serie tengut per malastruch per son senyor e per los altres cavallers. Mas lo bon cavaller és aquell qui entre fort en la batalla, que encara que li tíron ab viratons e li dónon bones llançades, ell no s’està de passar avant e ferir als altres fortament, per tal que ajud a vençre la batalla; e tal és haüd per bon cavaller." (SANCHIS-SIVERA, Dos sermones, III, 131-132)
Vid. Rev. Estudios Edad Media Corona Aragon, VII, 1962, p. 265, doc. de 1413.

Tipo: Productos comerciales

Referencias documentales de «Viratons»

Fichas de la voz «Viratons», extraídas del archivo del profesor Gual