Violles

Violles : Utilizada en farmacopea.
-Inscrip. Cons. de Violette (francés). La violeta boscana es la Viola odorata L Descuit relaxant, refrescant, emolient" (Vid. VILASECA, Metges, cirugians i apotecaris, glosario)
-1381: "III covens d'ollles... Item I olla" (p. 100), "Item I olla ab I lliura e miga de trementina" (p. 102), "Item I olla gran, caball. Item I olla de ladons. Item I olla ab erba colera. Item I olla ab violes" (p. 104). "Item I olla ab flor de lauderes. I onça ... Item I oleta ab populeon, I onça. Item I oleta ab girafriga, I onça. Item I oleta ab benedicta, II onces" (p. 104) (Inventario de la farmacia de Pere Vilagut, de Reus, VILASECA, Metges, pag. cits.)

Tipo: Plantas medicinales

Referencias documentales de «Violles»

Fichas de la voz «Violles», extraídas del archivo del profesor Gual