Verema

Verema : Cast. Vendimia, tiempo de recogida de los racimos o recolección propiamente.
-1371: Los moros estaban obligados a «veremar la nostra vinya, e tirar la verema al trull, e de calcigar la verema, e de llavar los trulls e les gerres, e trescolar e traure la brisa, e fer totes altres coses pertamyents a celler, e xarmentar la vinya nostra» (carta puebla de Cheste. 10 Enero 1371. ARV. Manaments y Empares de Gobernació, lib. 2.° de 1596, mano 13, fols.8-12). Bollidors de vi (inv. 1381, publ. Vilaseca, Metges, 101).
-1386: "tot hom, qui ... haia venuts splets de vinyes o verema en plaça, que ho a menut o a quintars, o en altra manera, que ho deia denunciar als delmers del senyor Rey, e ferne sagrament, si raquene seran". (PONS, Mostassaf, 216-217) A. Santamaría.

Tipo: Vino

Referencias documentales de «Verema»

Fichas de la voz «Verema», extraídas del archivo del profesor Gual