Vexel

Vexel ,vexell, vaixel, ros, vi: Recipiente para contener cualquier cosa. Cast. vasija
-1271-74: "No veem que'l vidrer fa vidre de pera e d'erba, e per gran forsa de calor fa lo vidre: Del qual vidre fa ampolles, e copes, e enaps e gots e d'altres vexels. los quals vexels son plus soldats e pus units que neguns altres vexells"" (Comisió Editora Lulliana, RAMON LLUL, Libre de Comtemplació de Deu, 122,15); Dic Catvalbar, voz "ampolla" y "vaixel"

De: GUAL CAMARENA, M. Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglo XIII y XIV) , Tarragona (1968)

Vexel, vexells. .— Véanse «ros» y «vi».

Tipo: Ajuar domestico