Anaps

Anaps, anap, anab, enap, naps, v. argent: Taza ,copa o vaso para beber.
-V. Dic. Aguiló, I, 87: "Taza o copa. "anap o taça d'argent gallonada ab sengles esmalts ... " Ardits, II, 282. Algunos censales llamados "anaps" han transmitido esta palabra hasta el s. XIX"

-1296: "Ni colrrará ... alcuna obra daurada en poder seu ... exceptat pomes de Genoa, que puscha hom conrar e fer" ... "Ni meta ni paus, ni metre ni pausar fassa, alcuna pera natural en anel de laton, ni pera de veyre en aneyl d'aur; ni daurará alcuna obra de coyre, ni de laton sino tant solament botons plans ab baga, o alcuna altra obra de glesa tant solament qui li vengués feyta, o obra d'argent de correga". (ALART, Docts. Roussillon, 120) Miguel Gual.
-1269-90: " Nós, G. Marín asigna dia a córrer lo dit anap ·X· dies dinç los quals lo aja treyt lo dit P. Alcoç. " (CICA, voz "anap", Llibre de Cort de Justicia de Cocentaina, p. 84)
-S. XIII: " En lo següent ayn, dementre que la festa de Sent Nicholau lo pare d' él devotament, celebrava, e l' enfant ab ·I· anap mout preciós en ses mas tenent denant lo rey estegués" (CICA, voz "anap", Vides de Sants Rosselloneses))
-1317: " E encara pren lo senyor rey de somada...de anaps..." (SOBREQUES, La Lleuda, p. 78) J. F. Cabestany.
-1331: "Item lo dia de sent Esteue es festa doble, axí como lo dia de Nadal, e dona hom peçes de porch, e una peça e mige de moltó ... e donals hom piment e neules, ço es a saber VIII neules e Iª racioneta de piment a cascun canonge e capellá; e als capellans estrayns I anap de piment e IIII neules a cascun ..." ... "Item lo dia de Pascha es festa doble e dona nom piment, e neules, e poylls ab sopes e ab carnsalada" ... "los ventreyls dels poyls e los caps e els coyls de les galines son dels cochs amdós". (SERRA VILARO ed., Llibre del coc, f. XXI r. y v. , XXVIII v. , XXXIV v.) Miguel Gual
-1350: En el libre de les viandes de la canonica de Tortosa figura: “Item en lo advent se deu donar neules y primet y done lo prior prim lo primer dia a cascú de aquells qui han dignitats o officis cascun dia entresus a la vigília de Nadal, en la qual ne done lo Prior el dia de Nadal y lo endemà deuen donar a cada canonge dotse neules y un anap de maure plen de piment”. (ALANYA, Carta Cibariorum, 478)
-1377:"En aquella batalla Alboin mato Tunimundo, de la cabeça del qual se fizo fer vn anap por abeuer; et tomo la fija suya, Rosimunda, por mugier, la qual auie amenada consigo catiua en vno con grant multitud de catiuos.", " La causa de la qual muerto fue. Como en lo conuit que fizo en Verona fues en solaz et en delitos, mas que no deuiera mando que fues dado a beuer a la reyna con vn anap, el qual avie facto fer de la tiesta de Cunimundo rey, su suegro, conuidandola que biuies alegrament con su padre." (CNDHE, voz "anap" .HERNANDEZ,Trad. brev. "Ab urbe condita")
-1380: "anaps de fust". (PUJOL, Inventaris, 470) Miguel Gual.
-1397: "Gastos de "armament i rafrascament" de un leño de 13 bancos comandarlo por los patrones Antoni Vila y P. Benet, propiedad de Berenguer Isern. " ... "51. Item , compri dos anaps e sinch scudelles , 1 s. 8 d. ". (CATEURA, Navegación y comercio leño ibicenco, 376)
-S. XIV: "E entrò así ó comta sant Mateu, e diu sant Johan: -L' ànap que ·m dóna lo meu Para no vols tu que ·l bega? Quax qui diu: "La mort que m' à aparalde mon Para no vols tu que la sofria?" E diu sant Luc que près Jesucrist ab la sua mà l' orela del serf e manvés fo sanada." (CICA, voz "anap", Les edats i l'epistola de Jesucrist, f. 244d)
-"anap p taça dárgent gallonada ab sengles esmalts...". Ardits, II, 282 (y otras citas). Algunos censales llamados "anaps" han trasmitido esta palabra hasta el s. XIX (AGUILO, Diccionari, I, 87) (M.D. Mateu)

Adjuntamos aqui la referencias documentales del Dic. Catvalbar:
-1284: "Per escudeles e anaps e vernigats", doc. ross., a. 1284 (RLR, iv, 376).
-1296: "En negú loch fassa obrar ni sostena en son poder obrar copa, ni anap, ni calis, ni alcuna altra obra d'argent", doc. a. 1296 (RLR, v, 93).
-Als juglars veem que son donats cavalls e palafrens e enaps d'argent, Llull Cont. 118, 26.
-Covenria que i fos menjar e boure e enaps e escudelles, Llull Cont. 311, 7.
-Lo sotsreboster portar sia tengut e anaps e copes e altres coses al beure necessaries, Ordin. Palat. 91.
-En loch de copa de argent suplia un xich anap de fust foradat, Alegre Transf. 71.
Tant vos aprofitaria com fer un clot en l'arena e ab un anap foradat buydar tota l'aygua de la mar, Tirant, cap. 281.
-1412: "Item un anap de vidre ab un sobrecop e un brocall", doc. a. 1412 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.).
-1426: "Un anap de fust gornit dargent", doc. a. 1426 (Congr. Hist. 749).
-1435: "Item un anap gran d'argent ab sol daurat o per la vora, ab bolles al sol..., pesa un march, una onça e mija e sis argenços", doc. a. 1435 (arx. mun. d'lgualada).
-1461:"Item ja cetre e ja nap (=una nap per un anap) de fust, doc. a. 1461 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.).
-1529:"Item setze anaps de bruch", doc. a. 1529 (mateix arx.).
-1504:"Item ja nap de aram per rentar les tones," doc. a. 1504 (mat. arx.).

Adjuntamos aqui las referencias documentales del Dicc. de FARAUDO, voz "anap":
"Angleses beuen d un anap de vi, cant n an, vint o XXXta persones e cascu beu un glob." Eiximenis, Francesc Terç del Crestià cap. XII, ed. Balari
"Deus saber que la taça, e lo gobell, o l anap ab que beus...". Eiximenis, Francesc Terç del Crestià cap. XII, ed. Balari
"Ladonchs lo dit hostaler pres celadament un anap d argent e mes lo en la trossa del fill del pelegri..." Cessulis, Jaume de Llibre de bones costumes dels hòmens MS. de Girona, cap. Dels taverners e hostalers
"... e asso que has, temps sera que ho possehiran homens qui no t conexeran ne t amaran ne de tu parlaran, ni, si tornaves viu, no t darien un pa ne un anap d aygua." Llull, Ramon Doctrina pueril 5, cap. 88
"... pero la mort es anap del qual algu no s pot scorrer que ab ell no bega." Doctrina moral del mallorquí En Pax cap. XLVII
"Miller de enaps .v. diners." Costums de Tortosa lib. novè, rúbr. X, X
"Item pren .iij. ous e posa ls sobre les brases del foch entro que sien durs e despuys mit los mujols en una anap en que haga vinagre..." Receptari de la Universitat de València MS. n. 216, f. x, a. Bib. Univ. València
"Dix Aboanifa el semblant del tamarit. Dix que l tamarit son arbres altz e grans, e a la fulla larga e menuda e menys d espines, e d aquestz arbres fa hom escudeles e anaps e tota altra obra que hom ne vulle fer." Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 20, c-d

De: GUAL CAMARENA, M. Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglo XIII y XIV) , Tarragona (1968)

Anaps (IX, 62; XII, 101; XIII, 109; XIV, 77 y 113; XVI, 58; XXIV, 117; XXV, 110 y 176; VIII, 57 nota); anaps de bruch (IV, 187); anaps de bruch cauatz (XXIV, 125); anaps de bruch de Sent Salonj (XXIX, 65); anaps e tota altra obra de ¿ora... de fusta (XXVI, 9); naps (II, 14; XV, 114; XXIV, 125 nota; VIII, 57); enaps (I, 56; XV, 90); enap d'argent, sia gran o poch, blanch o daurat (XIV, 76). Cast, «vaso o copa» para beber, de forma semiesférica, que vemos elaborados en plata (blanqueada o dorada), cobre, vidrio, madera y brezo (bruch), prohibiéndose en algunas zonas su estañado. Sobre su técnica nos informa la cita, excepcional, de nuestros aranceles, al hablar de los elaborados a torno, así como los grabados o adornados posteriormente a su elaboración (cauatz). La cita de Ramón Lull, que figura en la v. «ampolles», distingue anaps de gots y copes, diferencias medievales que hoy no podemos matizar; ya un doc. de 949 diferencia copas, anapos y uasa (cfr. Gloss. Cataloniae, v. «anappus»). Del germánico o fráncico «hnapp».
Citas. «Que tot hom qui obra alcuna obra d’aur o d'argent en la vila de Perpenyá...no obre copa, ni anap, ni cal(is), ni alcuna altra obra d’argent, sino d’argent de Montpesler o d’altre bon e fin argent...e que’l dit argent isca blanc del foch...; ni vendrá ni vendre farà anaps, copes ni calis que sien saudats ab estayn» (ordenanzas plateros Perpiñán, 1296, publ. Alart, Docts. Roussilion, 119 y 120). «Anaps de fust a pobres qui menyen en reffretor...I anap de vi d’aquells anaps d'argent qui són en lo dormitori» (Llibre del coc, fols. 35 v y 45). «Anap chich d'argent daurat...anap gran d'argent blanch» (1443, publ. Ferrer, Inventan, 300).
Bibliografía. Gual,Arancel lezdas, v. «anaps». Dic. Aguiló, Dic. Balari y Dic. catvalbal., v. «anap». Chabás, Glosario, v. «enap». Balari, Orígenes, 589. Gay, Glossaire, v. «hanap» (amplia documentación desde 831).

Tipo: Ajuar domestico

Referencias documentales de «Anaps»

Fichas de la voz «Anaps», extraídas del archivo del profesor Gual