Vallaner

Vallaner

-1331: "molt massam de sercols de roure e de vallaner". figuran en un inventario de una nave. (CAPMANY, Memorias Hist., II, 195, doc. 128)