Términos de la búsqueda: quartera

7 lexemas encontrados

quartera

Quartera, quotrer, quortera, quarteres , véase cuartera -h1050: Inventario de los censos de S. Pere de Vilamajor. "Gui...

medida

cuartera

Cuartera, véase quartera -1235: Nuño Sanz otorga a Guillem Pellegá una alquería en Mallorca, a censo de 50 cuarteras...

medida

glanera

glanera calcinera,pinyonera,quartera...

pinyonera

pinyonera, glanera,calcinera,quartera -S. XVI: "Que qualsevol persona que tingui el dret de la quartera i carrec de me...

medida

quarter

Quarter, v. quartera -1448: "que algun carnicer ne deia tallar ne levar dels moltons ne dels bochs ne porchs algun quar...

Medidas

quarteradas

Quarteradas, v. quartera -947: "Adulfus et Samarellus presbyteri donamus de terra quarteradas tres in comitatu Bisulune...

quorter

Quorter, quortera, v. quartera, cuartera: Medida de capacidad de granos. -S. XVI: "Item, dit honorable Consell ordena q...

medida